Du er her: Hovudsida  >  FAGTEKSTAR  >  Fagartikkel  >  Om fagartiklar

Om fagartiklar

 
Ein fagartikkel er ein sakprosatekst. Han skal gi opplysningar og informasjon om eit emne. Ein fagartikkel skal innehalde faktaopplysningar. Det som står i han, skal vere korrekt og sant.

Fagartikkelen bør byggjast opp systematisk etter tema og deltema. Han må skrivast i eit språk som lesaren forstår, og helst skal han ha ei utforming som gjer han lesarvennleg.

Fagartikkelen kan gjerne ordnast slik:

1 Tittel/overskrift.

2 Innleiing der det tydelig kjem fram kva teksten handlar om.

3 Hovuddel – gjerne med deloverskrifter.
a) Del hovuddelen i avsnitt for kvart deltema eller spørsmål du vil ta opp.
b) Fortel om éin ting om gongen.
c) Få til ein logisk samanheng mellom avsnitta.

4 Avslutting eller konklusjon.
Gjenta gjerne hovudpunkta. Dersom du skal ha med dine eigne tankar og meiningar om emnet, kan dei gjerne komme som avslutting på teksten.

5 Oversikt over kjelder til slutt.
Hugs å skrive ned bøker, internettsider og eventuelt andre kjelder. Du skal også gi opp kjelder for bilete frå Internett.

Du kan skrive ein fagartikkel for å hugse og lære meir om eit emne eller for å fortelje andre om emnet. Du samlar faktaopplysningar og ordnar dei slik at den som les teksten, forstår det du skriv om og kan lære noko om emnet.
Media


Her kan du lære meir om: