Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Fagartikkel  >  1. Oppbygging av fagartiklar

1. Oppbygging av fagartiklar


Oppvarming:
 • Oversiktsles den samansette teksten «Litt om solsystemet». Du finn også teksten på cd-en eller i God i ord. Tekstsamling 7, s. 226–229.
  Media
 • Legg merke til kva for ulike delar og element teksten er sett saman av, og kva det er lett å få auge på når du ser denne teksten.
 
Mål med aktiviteten: Du skal vite korleis ein fagartikkel kan byggjast opp ved hjelp av ulike delar og element.

Studer teksten og diskuter:
 • Kven har skrive teksten?
 • Kva er overskrifta?
 • Kor mange delar er teksten delt i, og kva er deloverskriftene?
 • Sei med eitt ord eller éi setning kva kvart avsnitt handlar om.
 • Korleis blir teksten innleidd?
 • Korleis blir teksten avslutta?
 • Når blir ulike skrifttypar og skriftstorleikar brukte i teksten?
 • Er teksten illustrert? I så fall:
  • Er det fotografi, teikningar eller grafiske framstillingar?
  • Viser illustrasjonane noko som er skildra i teksten, eller viser dei noko anna om temaet?
  • Er det bilettekstar til alle illustrasjonane?
  • Kva fortel bilettekstane?
 • Er det faktaboksar eller rammer i teksten? Korleis skil i så fall innhaldet seg ut frå resten av teksten? I kva for samanhengar bruker ein faktaboksar?